Volikogu otsused 2016

6.01.17

52. Arvelduskrediidi lepingu pikendamine
51. Vallavanema puhkusele lubamine
50. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse esitamine
49. Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine
48. Ühinevale vallale nime valimine
47. Riigikohtule taotluse esitamine
46. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine
45. Volikogu liikmete arvu määramine ja valimisringkonna moodustamine
44. Vallavalitsuse kinnitamine
43. Umbusalduse avaldamine
42. Kõpu vallavalitsuse liikme vabastamine valitsuse liikme kohustustest
41. Kõpu valla esindamine Riigikohtus
40. Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
39. Esindaja määramine Vabariigi Presidendi valimiskogusse
38. Ühinemisläbirääkimiste lõpetamine
37. Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine
36. Vallavanema puhkusele lubamine
35. Kõpu valla 2015. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine, Aruanne
34. Riigikohtule taotluse esitamine
33. Riigikohtule taotluse esitamine
32. Volituste andmine
31. Vastus Suure-Jaani VVK otsusele 28.04.16 nr 98
30. Vastus Viljandi VVK otsusele 23.03.2016 nr 281
29. Vastus Suure-Jaani VVK otsusele 28.04.16 nr 98
28. Vastus Viljandi Vallavolikogu otsusele 23.03.2016 nr 281
27. Audiitori määramine
26. Teedekomisjoni moodustamise delegeerimine vallavalitsusele
25. Investeerimislaenu võtmine
24. Esindaja määramine (loomatauditõrje komisjoni)
23. Hajaasustuse programmi korraldamise delegeerimine vallavalitsusele
22. Raha eraldamine
21. Kõpu Vallavolikogu 27.12.2013 otsuse nr 25 "Sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine
20. Tegevustoetuse andmine (TTS)
19. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Vahtra)
18. Hajaasustuse programmi korraldamise delegeerimine vallavalitsusele
17. Vallavalitsuse kinnitamine
15. Kõpu Vallavolikogu 30. november 2015. a otsuse nr 19 kehtetuks tunnistamine
14. Vallavolikogu revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
13. Volikogu otsuse 2.12.2013 nr 21 muutmine
12. Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja tagasikutsumine ja uue esindaja määramine
11. Volikogu 2.12.2013 otsuse nr 20 muutmine
10. Viljandimaa Omavalitsuse Liidu esindaja tagasikutusmine ja uue esindaja määramine
9. Vallavanema töötasu kinnitamine
8. Vallavanema valimine
7. Seotud isikutega tehingute allkirjastamise õiguse andmine
6. Arvelduskrediidi suurendamine
5. Vallavanema asendaja määramine
4. Vallavanemale umbusalduse avaldamine
3. Kõpu Vallavolikogu 2. detsembri 2013. a otsuse nr 17 muutmine toimingupiirangutele.bdoc
2. Vaide rahuldamata jätmine
1. Teede munitsipaalomandisse taoltemine