Vallavalitsuse korraldused 2016

19.01.17
88. Maa ostueesõigusega erastamine
87. Katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
86. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine
85. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine
84. Toetuste määramine
83. Toetuste määramine
82. Ühekordsete toetuste määramine
81. Toimetulekutoetuste määramine
80. Hajaasustuse programmi projektide tähtaja pikendamine
79. Ehitise kasutusloa väljastamine
78. Komisjoni moodustamine rahvaküsitluse korraldamiseks
77. Rahvaküsitluse korraldamine
76. Ehitusloa väljastamine
75. Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
74. Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
73. Toimetulekutoetuse määramine
72. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine
71. Puurkaevu asukoha kooskõlastus (Tagametsa)
70. Vajaduspõhise peretoetuse määramine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12, 14)
69. Toimetulekutoetuste määramine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12, 14)
68. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine
67.- Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine
66.- Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
65.- Hooldaja määramine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12)
64.- Toimetulekutoetuste määramine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12)
63.- Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise lepingute sõlmimine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12)
62.- Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamise lepingute sõlmimine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12)
61.- Ehitusloa väljastamine (Lubjaku puurkaev)
60.- Hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekirja kinnitamine
59.- Avatud hanke "Kõpu valla investeerimislaen 2016" tulemuste väljaselgitamine ja laenulepingu sõlmimine
58.- Ehitusloa andmine (Kulli puurkaev)
57.- Hooldaja määramine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12)
56.- Hooldaja määramine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12)
55.- Toimetuleku- ja vajaduspõhiste peretoetuste määramine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12)
54.- Välisreisiks nõusoleku andmine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12)
53.- Teedekomisjoni moodustamine
52.- Hajaasustuse programmi aruande heakskiitmine
51.- Toimetulekutoetuste määramine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
50.- Vajaduspõhiste peretoetuste määramine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
49.- Isiku volitamine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
48.- Kõpu Majanduse juhatajate tasu määramine
47.- Kõpu Majanduse 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine
46.- Kõpu Vallavalitsuse 20.04.2016 korralduse nr 33 muutmine (Teesoo)
45.- Puurkaevu asukoha kooskõlastamine (Kulli)
44.- Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
43.- Hooldaja määramine
42.- Toimetulekutoetuste kinnitamine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
41.- Loa andmine ürituse korraldamiseks (Sääsepirina Alguse kontsert)
40.- Puurkaevu asukoha kooskõlastamine (Kalda)
39.- Maa ostueesõigusega erastamine
38.-Maa ostueesõigusega erastamine
37.- Ehitise kasutusloa väljastamine (Laane-Suurjüri)
36.- Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Linnu-Tiiru)
35.- Arvamuse andmine jäätmeloa taotlemiseks
34.- Hajaasustuse programmi hindamise komisjoni moodustamine
33.- Hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekirja kinnitamine
32.- Puurkaevu asukoha kooskõlastamine (Lubjaku)
31.- Ehitusloa väljastamine (VTÜ Kõpu kauplus)
30.- Ehitusloa väljastamine (Reimani)
29.- Toimetulekutoetuste kinnitamine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
28.- Hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekirja kinnitamine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
27.- Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine (Vahtra)
26.- Katastriüksuse sihtotstarbe määramine (Reimani)
25.- Toimetulekutoetuste määramine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
24.- Vajaduspõhiste pereotetuste määramine (AK, AvTS § 35 lg 1 p 12, 14 alusel)
23.- Katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
22.- Lootusetute nõuete mahakandmine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
21.- Hajaasustuse programmi hindamise komisjoni moodustamine
20.- Projekteerimistingimuste väljastamine 
19.- Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite suurendamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 14 alusel)
18.- Vajaduspõhiste peretoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 14 alusel)
17.- Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 14 alusel)
16.- Katastriüksuse aadressi, teenindusmaa ja sihtotstarbe määramine 
15.- Arvamuse andmine jäätmeloa uuendamiseks 
14.- Maa riigi omandisse jätmine 
13.- Ehitise kasutusloa andmine 
12.- Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12-14 alusel)
11.- Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12-14 alusel)
10.- Sünnitoetuse määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 14 alusel)
9.- Ühekordsete toetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 14 alusel)
8.- Toimetulekutoetuste määramine (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 14 alusel)
7.- Maa riigi omandisse jätmine 
6.- Teenindusmaa määramine
5.- Teenindusmaa määramine
4.- Teenindusmaa määramine
3.- Ehitise kasutusloa väljastamine (Pulgaaru kinnistu kanal. süsteem) (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
2.- Katastriüksusele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine 
1.- Ehitusloa väljastamine (Õuna kinnistule) (asutusesiseseks kasutamiseks AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)