Info

6.01.17

ÜHINEMISLEPING

Kõpu Vallavolikogu otsus 22.12.2016 nr 49 Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Kõo valla, Kõpu valla, Suure-Jaani valla ja Võhma linna ühinemisleping.
Lisa nr 1 Seletuskiri
Lisa nr 2 Kõo valla 2015. a majandusaasta aruanne
Lisa nr 3 Kõpu valla 2015. a majandusaasta aruanne
Lisa nr 4 Suure-jaani valla 2015. a majandusaasta aruanne
Lisa nr 5 Võhma linna 2015. a majandusaasta aruanne
Lisa nr 6 Ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa nr 7 Prioriteetsete investeeringute kava aastateks 2016-2021 koosneb volikogude poolt kinnitatud eelarvestrateegiate investeeringute kavadest.
Kõo valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2021
Kõpu valla eelarvestrateegia 2017-2021
Suure-Jaani valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2020
Võhma linna arengukava osana eelarvestrateegia aastateks 2017-2021
Lisa nr 8 Valla juhtimisstruktuuri põhimõtteline skeem
Lisa nr 9 Ühinevate omavalitsuste ametnike ja töötajate garantiid
Lisa nr 10 Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute volikogus läbivaatamise tulemuste kohta
Lisa nr 11 Ühinemislepingu sõlmimise järgsete üleminekutegevuste loetelu ja ajakava
Lisa nr 12 Teenuskeskuste ja piirkonnajuhi ülesanded


___________________________________________________________________________
Avalik koosolek ühinemislepingu tutvustamiseks toimub 1. novembril 2016 kell 18 Suure-Kõpu mõisas.


RAHVAKÜSITLUSE TULEMUSED

3-5. detsembrini toimunud rahvaküsitlusel oli nimekirja kantud 556 hääleõiguslikku inimest. Küsitluses osales 295 inimest, so 53%.

Küsimusele: „Kas olete nõus, et Kõpu vald, Kõo vald, Suure-Jaani vald ja Võhma linn ühinevad üheks vallaks" JAH vastanute arv 123 (41,7%); EI vastanute arv 172 (58,3 %).
___________________________________________________________________________

Ajavahemikul 3.-5. detsember 2016 viiakse Kõpu vallas läbi RAHVAKÜSITLUS, mille eesmärk on välja selgitada elanike arvamus Kõo, Kõpu ja Suure-Jaani valla ning Võhma linna üheks omavalitsusüksuseks ühendamise kohta. Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab Kõpu valla   territooriumil.

Küsitluspunkt on avatud alljärgnevalt:

3. detsembril kell 9-17 Kõpu külastuskeskuses;

4. detsembril kell 9-17 Kõpu külastuskeskuses;

5. detsembril kell 10-18 Kõpu külastuskeskuses.

Kaasa kehtiv isikut tõendav dokument.

Kui isiku tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas, võib taotleda küsitluslehe täitmist kodus. Selleks tuleb esitada taotlus küsitluskomisjonile, vallasekretärile või tuua see küsitluspunkti hiljemalt 5. detsembril kella 14.00-ks.

ÜHINEMISLEPINGU EELNÕU 13.11.2016
ÜHINEMISLEPINGU eelnõu 16.09.2016 
ÜHINEMISLEPINGU eelnõu 05.10.2016 Ettepanekuid ühinemislepingu muutmiseks saab esitada 31. oktoobrini 2016.

Ühinemislepingusse esitatud muudatusettepanekud


Ühinemislepingu lisad
Lisa 1 Seletuskiri lisatakse pärast lepingu allkirjastamist
Lisa 2 Kõo valla 2015. a aruanne
Lisa 3 Kõpu valla 2015. a aruanne
Lisa 4 Suure-Jaani valla 2015. a aruanne
Lisa 5 Võhma linna 2015. a aruanne
Lisa 6 Ühinevate omavalitsusüksuste kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 7 Prioriteetsete investeeringute kava lisatakse pärast eelarvestrateediate kinnitamist volikogude poolt
Lisa 8 Valla juhtimisstruktuuri põhimõtteline skeem
Lisa 9 Ühinevate omavalitsuste ametnike ja teenistujate garantiid
Lisa 10 Õiend ühinemislepingule tehtud ettepanekute volikogus läbivaatamise tulemuste kohta lisatakse pärast ettepanekute läbivaatamist volikogus
Lisa 11 Üleminekuaja tegevuskava


JUHTRÜHMA PROTOKOLLID (Suure-Jaani  valla suunal)
14.06.2016 Põhja-Viljandimaa OV juhtide kohtumise protokoll
17.06.2016 Haldusreformi juhtrühma protokoll ja ajakava
02.08.2016 Protokoll nr 2
09.08.2016 Protokoll nr 3
09.09.2016 Protokoll nr 4lisa (struktuur)
13.09.2016 Protokoll nr 5Tabel
29.09.2016 Protokoll nr 6
13.10.2016 Protokoll nr 7
07.11.2016 Protokoll nr 8
28.11.2016 Protokoll nr 9
05.12.2016 Protokoll nr 10


Suure-Jaani suunal moodustati erinevad töörühmad järgmiselt:

juhtrühm - Siim Avi, Kaja Lind, Taivo Lehesmets (asendus Tõnu Vreimann)
majanduse töörühm - Taivo Lehesmets, Marje Green, Tõnu Vreimann (asendus Rein Raabe)
hariduse töörühm - Linda Soots, Kadri Linder, Tiia Toom (asendus Riina Soolo)
sotsiaali töörühm - Malle vaher, kaja Lind, Siim Avi (asendus Timo Vreimann)
kultuuri töörühm - Viive Lehtla, Hedi Vilumaa, Kätlin Kink (asendus Dagmar Hoder)

Suure-Jaani valla haldusreformi kajastav veebilehtPROTOKOLLID (Viljandi valla suunal)
01.06.2016 Protokoll nr 1
22.06.2016 Protokoll nr 2
09.08.2016 Protokoll nr 3  Ühinemislepingu projekt
16.08.2016 Protokoll nr 4  Ühinemislepingu projekt

Viljandi valla haldusreformi kajastav veebileht
 

Vabariigi Valitsuse haldusreformi veebileht
Rahandusministeeriumi haldusreformii veebileht

Kõpu vallale on ühinemisettepaneku teinud Suure-Jaani vald ja Viljandi vald

Kõpu vald on alustanud läbirääkimisi nii Suure-Jaani kui Viljandi vallaga. (lisatud volikogu otsused)
Kõpu Vallavolikogu otsus 31.08.2016 nr 38 ühinemisläbirääkimiste lõpetamise kohta Viljandi vallaga.