Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

  1.  taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
  2.  projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
  3.  ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
  4.  projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
  5.  andmed riigilõivu tasumise kohta;
  6.  muud vajalikud andmed.

Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat. Sama taotluse esemega on antud uued projekteerimistingimused, muutuvad varem antud projekteerimistingimused kehtetuks.

Alates 1. juulist 2015. a tuleb projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasuda riigilõivu vastavalt riigilõivuseadusele.

 

Vormid:

1.      Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

2.      Projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul

 

Loe lisaks:

Ehitusseadustik (3. peatükk Projekteerimistingimused)

Riigilõivuseadus (§ 3315)