Maamaks

Maamaksumäärad ja maamaksustamishind

Kõpu vallas kehtivad 2017. aasta maamaksu arvestamisel Kõpu Vallavolikogu 25.01.2017 määrusega nr 1 "Maamaksumäära kehtestamine 2017. aastaks" kehtestatud järgmised maksumäärad:

  • Valla territooriumil maksumäär 2,5% maa maksustamishinnast aastas;
  • Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär 1,5% maa maksustamishinnast aastas.

Määrus on kehtestatud „Maamaksuseaduse" § 5 lg 1 ning § 11 alusel ja kooskõlas Rahandusministri 16.10.2014 määrusega nr 38 kehtestatud maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise korraga.

 

Maamaksu tasumine

Väljavõte maamaksuseadusest:

  • Maamaksu maksab: maaomanik, maa kasutaja, hoonestaja või kasutusvaldaja.
  • Maksu- ja Tolliamet väljastab maksumaksjale maksuteate tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta hiljemalt 15. veebruariks.  E-maksuamet/e-tollis registreeritud kasutajale, kelle e-posti aadress on maksuhaldurile teada, saadetakse maamaksuteade ainult elektroonselt. See tähendab, et maksuhaldur edastab isiku e-posti aadressile informatsiooni maksuteate e-maksuametis kättesaadavaks muutumise kohta.
  • Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 25. veebruariks kätte saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama Maksu- ja Tolliametit.
  • Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, on ta kohustatud kirjalikult või elektroonselt teatama maa asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele enda omandis või kasutuses oleva maa suuruse ja sihtotstarbe.
  • Kuni 64-eurone maamaks mis tahes kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse hiljemalt 1. oktoobriks.
  • Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 5 euro.
  • Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja.

Enda kohta kehtivaid maamaksu andmeid näeb igaüks e-maksuametis, kuhu sisse logides leiab avalehelt kiirviidetest alajaotuse „maamaks," kust omakorda saab valida, millise aasta kohta andmeid näha soovitakse. Lisainfot maamaksu kohta leiab maksu- ja tolliameti kodulehelt.