« Tagasi

Lumetõrje tööde hanketeade (pikendatud kuni 20.12.)

Kõpu Vallavalitsusel on soov sõlmida hoolduslepingud lumetõrjetöödeks, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on madalam lihthanke piirmäärast.

Nimetus ja ajavahemik

Põhja-Sakala valla Kõpu piirkonna lumetõrjetööd 01.01.-30.04.2018

Lühiiseloomustus

Lumetõrjetööd Põhja-Sakala valla Kõpu piirkonna teedel ja tänavatel.

Piirkonnad:

1.      Kõpu piirkond (v.a Iia ja Tipu küla) – Uia küla, Seruküla, Supsi küla, Kuninga küla, Laane küla, Punaküla, Vanaveski küla, Kõpu alevik

2.      Iia ja Tipu küla

Teostama lumetõrjet vastavalt nõuetele ja pidama teostatud tööde kohta päevikut.

Pakkumused esitada iga piirkonna kohta eraldi. Hinnapakkumuses näidata maksumus eurot/tund.

 

Üldised nõuded

Lumetõrje  teostada Põhja-Sakala valla Kõpu piirkonna teedel järgnevalt:  

1.      Lumesaju või tuisu ajal  alustada   lume ja/või lörtsi eemaldamist teedelt, kui lume- ja/või lörtsikihi paksus on 10 cm.     

2.      Sõidetavus teedel tagada hiljemalt 24 tunni möödumisel lume ja/või tuisu lõppemisest.

Talihooldustööde teostamisel tuleb järgida Majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määruse nr 92 "Tee seisundinõuded" 4. peatükis kehtestatud talihoolduse nõudeid.

Talihooldustööd on lumetõrje tõrje, millega tagatakse tee seisundi vastavus ehituseadustiku § 97 lg  2 alusel kehtestatud nõuetele.

Talihooldustööde käigus ei tohi rikkuda kolmandate isikute vara ega tekitada vigastusi tee kattele.

Töövõtja on kohustatud lubama Tellijal või tema esindajal tutvuda hooldustehnikaga ning teostada tehnika valmiduse ja seisukorra kontrollimist.

Tellijal on õigus keelata mehhanismi kasutamine, mille tehniline seisund kujutab ohtu keskkonnale või teistele liiklejatele.

Täitja on kohustatud paigaldama lumetõrje tehnikale talihooldustööde jälgimissüsteemi ning  võimaldama selle kontrollimist talihooldustööde Tellija poolt.

Edukamate pakkujate valiku kriteerium

Madalaim hind

Pakkumused esitada

18.12.2017 kl 10.00-ks Kõpu Vallavalitsuse aadressil Tipu tn 17, 71201 Kõpu või e-posti aadressil vald@kopu.ee märgusõnaga Lumetõrjetööd

Nõuded pakkujale

Pakkumus esitada kirjalikult või e-maili teel. Pakkumus peab sisaldama kõiki makse, tööjõu- ja tehnikakulu.

Lepingu sõlmimine

Lepingud sõlmitakse parimate pakkujatega

Lisainfo piirkondade jm kohta:

Kõpu Vallavalitsus

Kärt Linder

kart.linder@kopu.ee

 

Tulenevalt sellest, et esimeses voorus ei esitatud piirkonnale „1. Kõpu piirkond (v.a Iia ja Tipu küla)" pakkumust, pikendatakse vastava piirkonna tähtaega 20.12.2017 kella 10-ni.