« Tagasi

Hajaasustuse programm 2017

Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotluste vastuvõtt toimub 10.04.2017 – 12.06.2017. Abja, Halliste, Karksi, Kolga-Jaani, Kõo, Kõpu Viljandi, Suure-Jaani, Tarvastu vallas, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.


Eesmärgi saavutamiseks  toetatakse programmis järgmisi valdkondi:

  • Veesüsteemide
  • Kanalisatsioonisüsteemide
  • Juurdepääsuteed
  • Autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

  • taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse (vähemalt alates 1.01.2017);
  • taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded. Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse  panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.

 

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest perioodil 2012-2016, siis arvestatakse saadud toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist  toetust saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.

 

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast arvates. 

 

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud. 

 

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise täpsed tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjast nr 052  Hajaasustuse programmi 2017. aastaprogrammdokument.

Taotlus koos vajalike dokumentidega tuleb esitada elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse hiljemalt 12.06.2017, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta.

 

Taotlus tuleb esitada nõutud taotlusvormil iga valdkonna kohta eraldi. Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt ja see peab sisaldama hajaasustuse programmi 2017.a programmdokumendi punktides 10.3.1. – 10.3.9. nimetatud kohustuslikke lisadokumente.

 

Hajaasustuse programmi kontaktisikud omavalitsustes:

Vallavalitsus

Kontaktisiku nimi

Kontaktisiku telefon

Kontaktisiku e-posti aadress

Abja

Arvi Meidla

435 4793

arvi@abja.ee

Halliste

Anneli Pälsing

436 3185

anneli@halliste.ee

Karksi

Tõnis Laurik

435 5520

tonis.laurik@karksi.ee

Kolga-Jaani

Rivo Aren

432 8173
5290627

rivo.aren@kolga-jaani.ee

Kõo

Rein Vahtra

437 8554

rein@koo.ee

Kõpu

Kärt Linder

439 6636

kart.linder@kopu.ee

Viljandi vald

Kalle Aavik

435 0122

 kalle.aavik@viljandivald.ee

Suure-Jaani

Tiiu Umal

435 5435

tiiu.umal@suure-jaani.ee

Tarvastu

Rein Anton

435 1816

rein.anton@tarvastu.ee

 

Juhendmaterjalid:

 

Lisainfo:

 

Anne Karjus

Arengu- ja planeeringuosakond

Tel 433 0423

anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee