Ehitustegevus

Ehitustegevust reguleerib Ehitusseadustik.

Oma ehitiste olemasolu ehitisregistris ja nende andmete õigsust saab igaüks kontrollida, minnes ehitisregistri veebilehele www.ehr.ee.

Ehitisregistri eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine. Ehitisregister on internetis kõigile vabalt kasutatav id-kaardiga sisse logimisel ning kohalikele omavalitsustele töökeskkonnaks ehitusega seotud dokumentide menetlemisel.

Olemasolevad ehitised, millele kavandatakse laiendamist või rekonstrueerimist ja vajalik on väljastada kirjalik nõusolek, ehitusluba või kasutusluba, peavad eelnevalt olema kantud ehitisregistrisse. Ehitise ehitisregistrisse kandmiseks või selle andmete täpsustamiseks tuleb ehitise omanikul esitada  vallavalitsusele vormikohane ehitise teatis koos lisaga ehitise oluliste tehniliste andmete kohta, ehitise ülesmõõdistamisjoonised  või -projekt  ja ehitise omandiõigust tõendav dokument.

 

Taotluste ja teatiste esitamine

Ehitustegevuseks vajalike lubade taotlusi ja ehitiste teatisi saab esitada ehitisregistri veebilehe www.ehr.ee kaudu. 

Teise võimalusena saab taotlused ja teatised esitada  käsitsi täidetavate blankettidena. Selleks tuleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehelt https://www.mkm.ee/et/ehitisregister vajalikud blanketid välja trükkida, käsitsi ära täita ja esitada paberil kohalikule omavalitsusele.

Kolmanda võimalusena saab taotlused või teatised esitada digitaalselt allkirjastatuna koos vajalike lisadega elektrooniliselt e-maili teel aadressile vald@kopu.ee.

Kohaliku omavalitsuse poolt väljastatavate ehitustegevust reguleerivate loataotluste läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv vastavalt Riigilõivuseadusele.

Riigilõiv tuleb kanda Kõpu Vallavalitsuse arvele:

Swedbank     EE242200001120135197 
SEB                EE421010302005444003

Ülekande selgitusse märkida, mille eest riigilõiv tasutakse.